Thursday Sabha, Pithapuram, 16th Feb 2017 | SRI VISWA VIZNANA VIDYA AADHYATMIKA PEETHAM