Thursday Sabha, Pithapuram, 7 Jun 2018 | SRI VISWA VIZNANA VIDYA AADHYATMIKA PEETHAM