Tagged: వీరంపాలెం

Vaisakha Masa Online Sabha | Day 20 | 13th May 2023 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (13 మే 2023)

13 మే 2022 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ – ఇరవైవ రోజు ఆరాధనా ప్రదేశాలు : దర్శిపర్రు, పెంటపాడు, కె.పెంటపాడు, కడియద్ద, వీరంపాలెం, తెలికిచర్ల, ఎల్.అగ్రహారం, పుల్లాయిగూడెం, ఆవపాడు

19 నవంబర్ 2022 – ఇరువదవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : దర్శిపర్రు, పెంటపాడు, కె.పెంటపాడు, కాకర్లమూడి, కడియద్ద, వీరంపాలెం, తెలికిచర్ల, ఎల్.అగ్రహారం, పుల్లాయిగూడెం, సింగరాజుపాలెం, ఆవపాడు