13 ఏప్రిల్ 2021 ఉగాది పర్వదినాన పరిపాలనా భవనము మరియు సంగీత కళాశాల శంకుస్తాపన జరిగినది

13 ఏప్రిల్ 2021 ఉగాది పర్వదినాన పరిపాలనా భవనము మరియు సంగీత కళాశాల ను నవమ పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారు శంకుస్తాపన చేసినారు.

You may also like...