09 డిసెంబర్ 2020 – ఇరవైఒకటవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

కోనపాపపేట, సెజ్ మూలపేట, పాత చోడిపల్లిపేట, మల్లివారి తోట, కడారి పేట, పెరుమాళ్ళపురం, పంపాదిపేట, గడ్డిపేట, వాకదారిపేట, గొర్సపాలెం

You may also like...