09 నవంబర్ 2022 – పన్నెండవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : పిఠాపురం, వెల్దుర్తి, విరవాడ, మల్లాం, గొల్లప్రోలు, దుర్గాడ, చేబ్రోలు, ఎప్.కె.పాలెం

You may also like...