17 నవంబర్ 2021 – పన్నెండవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

నాగులాపల్లి, యు.కొత్తపల్లి, ఇసుకపల్లి ఉప్పరగూడెం, నాగులాపల్లి ఉప్పరగూడెం, పాత ఇసుకపల్లి, పెద్ద కలవలదొడ్డి, కొమరగిరి, కొండెవరం

You may also like...