24 నవంబర్ 2023 – తొమిదవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : నాగులాపల్లి, యు.కొత్తపల్లి, ఇసుకపల్లి, ఉప్పరగూడెం, నాగులాపల్లి ఉప్పరగూడెం, పాత ఇసుకపల్లి, పెద్ద కాలవలదొడ్డి, కొండెవరం

You may also like...