26 నవంబర్ 2021 – పందొమ్మిదవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

దర్శిపర్రు, పెంటపాడు, కె.పెంటపాడు, కాకర్లమూడి, కడియద్ద, వీరంపాలెం, తెలికిచర్ల, ఎల్.అగ్రహారం, పుల్లాయిగూడెం, కొత్తూరు, సింగరాజుపాలెం, ఆవపాడు

You may also like...