30 అక్టోబర్ 2022 – మూడవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, విజయవాడ, కొట్టప్పనగర్ , వినుకొండ, లక్ష్మీపురం

You may also like...