సాహిత్య సదస్సు – 89|Webinar on Literature – 89 : 09 October 2022

సాహిత్య సదస్సు – 89

అంశము: స్వర్గ మాత – కందార్ధ దివ్య జ్ఞాన జీవన శతకం | ఐహిక నిరసనము: భాగము – 1

విషయ పరిచయం: డాక్టర్ పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు గారు, విజయనగరం
కందార్ధ పద్య గానం: శ్రీ పాతూరి కొండల్ రెడ్డి & బృందం, సిద్దిపేట
భావార్థ పఠనం: శ్రీమతి దొడ్డోజు ఉమా రాణి, సిద్దిపేట

వ్యాఖ్యానం: శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...