వైశాఖ మాసంలో స్వామి పర్యటించే గ్రామాల్లో,పట్టణాల్లో, నగరాల్లో సభ్యులు మరియు కార్యకర్తలు పాటించవలసిన నియమాలు

వైశాఖ మాసంలో స్వామి పర్యటించే గ్రామాల్లో,పట్టణాల్లో, నగరాల్లో సభ్యులు మరియు కార్యకర్తలు పాటించవలసిన నియమాలు.
 
During Swamy Vysakhamasam tour (in the respective villages, towns and cities), following rules to be followed by the peetham members and volunteers.

You may also like...