6 మే 2022 నుండి 12 మే 2022 వరుకు “తాత్త్విక బాలవికాస్” 2022 వేసవి శిక్షణా శిబిరం శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠము నూతన ఆశ్రమ ప్రాంగణములో చక్కగా నిర్వహింపబడినది.

6 మే 2022 నుండి 12 మే 2022 వరుకు “తాత్త్విక బాలవికాస్” 2022 వేసవి శిక్షణా శిబిరం శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠము నూతన ఆశ్రమ ప్రాంగణములో చక్కగా నిర్వహింపబడినది.

https://fb.watch/cTLwZ9K0sq/

https://youtube.com/shorts/S0Z6rqGXye8?feature=share

https://www.youtube.com/post/Ugkxs_pQjk2wEDge86ZY_sALy0lbpKXBxcz9

https://www.youtube.com/post/UgkxY6ZKe8iPBOTWMLbxLPUEdttTzkvJFSqe

https://www.youtube.com/post/Ugkx3eNxGE28JRpi7tmh8GobwhUxJcEtkPKP

https://www.youtube.com/post/UgkxB1GXGzYo9s1Co93_jsAqiGrV58RKxs9a

https://youtube.com/shorts/huASUc3ID6E?feature=share

You may also like...