Vaisakha Masa Online Sabha | Day 1 | 21st April 2023 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (21 ఏప్రిల్ 2023)

21 ఏప్రిల్ 2023 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ – మొదటి రోజు

ఆరాధనా ప్రదేశాలు :

జగన్నాధపురం, దండగర్ర, తాళ్ళపాలెం, సింగవరం, నవాబుపాలెం, నందమూరు, ప్రత్తిపాడు, అలంపురం, రావిపాడు, తేతలి, ఉండ్రాజ వరం, కె.సావరం, చివటం, కొత్తూరు

You may also like...