2019 – సద్గురువర్యుల కార్తీకమాస పర్యటన వివరములు – 29 అక్టోబర్ 2019 నుండి 17 నవంబర్ 2019 వరకు

2019 – సద్గురువర్యుల కార్తీకమాస పర్యటన వివరములు

29 అక్టోబర్ 2019 నుండి 17 నవంబర్ 2019 వరకు

You may also like...

14 Responses

 1. October 30, 2019

  […] Day 1 (Tuesday, 29th October 2019) Karthika Masam Tour 2019 Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Ravulapalam, Thurpuvipparru, Alampuram, Duvva, […]

 2. November 2, 2019

  […] Day 3 (Friday, 1st Nov 2019) Karthikamasam tour 2019, Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Dharsiparru, Dandagara, Relangi, K.Pentapadu and […]

 3. November 2, 2019

  […] Day 2 (Wednesday, 30th October 2019) Karthikamasam tour 2019 Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Urdallapalem, Vissakoderu, Gummuluru, Ballipadu and […]

 4. November 3, 2019

  […] Day 4 (Saturday, 2nd Nov 2019) Karthikamasam tour, Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Jangareddigudem, Eluru, Thadimalla, […]

 5. November 4, 2019

  […] రోజు ఆదివారం ఉదయం తేదీ 03 నవంబర్ 2019 న కార్తీక మాసం పర్యటనలో హైదరాబాద్ శ్రీ సాగి […]

 6. November 6, 2019

  […] Day 6 (Monday, 4th Nov 2019) Karthikamasam tour, Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Tadepalligudem, Kapavaram, Rajamahendravaram […]

 7. November 6, 2019

  […] Day 7 (Tuesday, 5th Nov 2019) Karthikamasam tour Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Somavaram, Mallepalli, Yarrampalem, Kakinada and […]

 8. November 9, 2019

  […] Day 9 (Friday, 8th Nov 2019) Karthikamasam tour, Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited RamanakkaPeta, KonapapaPeta, PampaadhiPeta, […]

 9. November 10, 2019

  […] Day 10 (Saturday, 9th Nov 2019) Karthikamasam tour, Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited AP Malavaram, ChinaYeluru, Thetagunta, Tuni and […]

 10. November 10, 2019

  […] Day 11 (Sunday, 10th Nov 2019) Karthikamasam tour Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Srikakulam, Nagulapalli and delivered the […]

 11. November 11, 2019

  […] Day 8 (Wednesday, 6th November 2019) Karthikamasam tour, Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Bhavajiipeta, Seethanagaram, Kotha […]

 12. November 12, 2019

  […] Day 12 (Monday, 11th November 2019) Karthikamasam tour Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Viravada, Katravulapalli, […]

 13. November 16, 2019

  […] Day 14 (Friday, 15th November 2019) Karthikamasam tour, Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Jagnathapuram, Chinnayapalam, Kandrakota and […]

 14. November 17, 2019

  […] Day 15 (Saturday, 16th November 2019) Karthikamasam tour Sathguru Sri Dr.Umar Alisha garu has visited Lakshmipuram, Vijayawada and delivered the […]