ది.05 అక్టోబర్ 2019 శనివారం అప్పలరాజు పేట గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా పీఠం ఆశ్రమంలో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.05 అక్టోబర్ 2019 శనివారం అప్పలరాజు పేట గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా పీఠం ఆశ్రమం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

Swamy Haarathi

You may also like...