ది.02 అక్టోబర్ 2019 బుధవారం ఉదయం శ్రీరాంపురం, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ కర్రి సత్య వేణి గారి స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.02 అక్టోబర్ 2019 బుధవారం ఉదయం శ్రీరాంపురం, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ కర్రి సత్య వేణి గారి స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...