ది.6 సెప్టెంబర్ 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం సికింద్రాబాద్ జోన్ లో శ్రీ బొట్టా ఉషారాణి గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

ది.6 సెప్టెంబర్ 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం సికింద్రాబాద్ జోన్ లో శ్రీ బొట్టా ఉషారాణి గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో 12 మంది పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది.6 సెప్టెంబర్ 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం సికింద్రాబాద్ జోన్ లో శ్రీ బొట్టా ఉషారాణి గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

ది.6 సెప్టెంబర్ 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం సికింద్రాబాద్ జోన్ లో శ్రీ బొట్టా ఉషారాణి గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

You may also like...