ది. 06 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం సాయంత్రం బాచుపల్లి, నిజాంపేట్, హైదరాబాద్ లో శ్రీమతి కవిత గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది. 06 అక్టోబర్ 2019 ఆదివారం సాయంత్రం బాచుపల్లి, నిజాంపేట్, హైదరాబాద్ లో శ్రీమతి కవిత గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...