ది. 07 అక్టోబర్ 2019 సోమవారం ప్రత్తిపాడు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ టి.మురళి కృష్ణా స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది

ది. 07 అక్టోబర్ 2019 సోమవారం ప్రత్తిపాడు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ టి.మురళి కృష్ణా స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో 20 మంది పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...