ది. 08 అక్టోబర్ 2019 మంగళవారం ప్రత్తిపాడు రామాలయం వీధి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో జె. కృష్ణ గారు స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 08 అక్టోబర్ 2019 మంగళవారం ప్రత్తిపాడు రామాలయం వీధి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో జె. కృష్ణ గారు స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...