ది.09 జనవరి 2020 గురువారం తణుకు పట్టణం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీ బెల్లపుకొండ శ్రీనివాసు, శ్రీమతి మంగతాయారు గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది.09 జనవరి 2020 గురువారం తణుకు పట్టణం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీ బెల్లపుకొండ శ్రీనివాసు, శ్రీమతి మంగతాయారు గారి స్వగృహం నందు శ్రీ స్వామి వారి ఆరాధన నిర్వహించి, అనంతరం 27 మంది పీఠం సభ్యులకు మొక్కలు పంపిణీ చేసారు.

01-BellapukondaSrinivasu-Aaradhana-Tanuku-AP-09012020

You may also like...