15 ఆగష్టు 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము అమీర్పేట్, హైదరాబాద్ లో శ్రీ సూర్యావతి గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

ది.15 ఆగష్టు 2019 తేదీన గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము అమీర్పేట్, హైదరాబాద్ లో శ్రీ సూర్యావతి గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో 20 పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...