ది.19 సెప్టెంబర్ 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం హైదరాబాద్, సుభాష్ నగర్ లో శ్రీ వై.వెంకట్రావు గారు, శ్రీ వై.వెంకటలక్ష్మి గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

ది.19 సెప్టెంబర్ 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం హైదరాబాద్, సుభాష్ నగర్ లో శ్రీ వై.వెంకట్రావు గారు, శ్రీ వై.వెంకటలక్ష్మి గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమంలో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...