ది. 08 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం సాయంత్రం అబూ హలిఫా, కువైట్ లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ ఉప్పలపాటి అప్పల నరసింహ రాజు (వాసు) గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది. 08 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం సాయంత్రం అబూ హలిఫా, కువైట్ లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ ఉప్పలపాటి అప్పల నరసింహ రాజు (వాసు) గారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమం లో 14 పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

02-UANRaju-Aaradhana-AbuHalifa-Kuwait-MiddleEast-08112019

03-UANRaju-Aaradhana-AbuHalifa-Kuwait-MiddleEast-08112019

06-UANRaju-Aaradhana-AbuHalifa-Kuwait-MiddleEast-08112019

You may also like...