ది. 21 నవంబర్ 2019 గురువారం ఏలూరు పీఠం ఆశ్రమం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ నరహరిశెట్టి జనార్ధన మూర్తి గారు, శ్రీమతి సత్య దుర్గ ప్రసన్న గారు స్వామి కార్తీక మాసం స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది.

ది. 21 నవంబర్ 2019 గురువారం ఏలూరు పీఠం ఆశ్రమం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ నరహరిశెట్టి జనార్ధన మూర్తి గారు, శ్రీమతి సత్య దుర్గ ప్రసన్న గారు స్వామి కార్తీక మాసం స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది.

You may also like...