ది.22 ఆగష్టు 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము అమీర్పేట్, హైదరాబాద్ లో శ్రీ ముని రాజు గారు, శ్రీమతి దేవి గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

ది.22 ఆగష్టు 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము అమీర్పేట్, హైదరాబాద్ లో శ్రీ ముని రాజు గారు, శ్రీమతి దేవి గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో 16 పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...