ఆహ్వానము – ది. 23 జనవరి 2021 న సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ‘కవిశేఖర’ డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా 76వ వర్ధంతి సభ – డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా సాహితీ సమితి, భీమవరం

ఆహ్వానము

ది. 23 జనవరి 2021 న సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ‘కవిశేఖర’ డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా 76వ వర్ధంతి సభ – డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా సాహితీ సమితి, భీమవరం

You may also like...