ది. 26 నవంబర్ 2019 కార్తీక సోమవారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో కార్తీక మాసం ఆరాధనా కార్యక్రమం శ్రీ తోరం చక్రం గారు, శ్రీమతి సుందరి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది. 26 నవంబర్ 2019 కార్తీక సోమవారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో కార్తీక మాసం ఆరాధనా కార్యక్రమం శ్రీ తోరం చక్రం గారు, శ్రీమతి సుందరి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...