ది. 27 డిసెంబర్ 2019 శుక్రవారం సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీ వంతపాటి సూరిబాబు గారు, శ్రీమతి భూలక్ష్మి దంపతుల స్వగృహం లో వారి అమ్మాయి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 27 డిసెంబర్ 2019 శుక్రవారం సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీ వంతపాటి సూరిబాబు గారు, శ్రీమతి భూలక్ష్మి దంపతుల స్వగృహం లో వారి అమ్మాయి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...