ది. 28 నవంబర్ 2019 గురువారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ చౌటపల్లి బంగారయ్య గారు, శ్రీమతి రామ లక్ష్మీ దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 28 నవంబర్ 2019 గురువారం రాత్రి సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ చౌటపల్లి బంగారయ్య గారు, శ్రీమతి రామ లక్ష్మీ దంపతుల స్వగృహం లో స్వామి వీక్లీ ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...