29 జూన్ 2019 న పదవీ విరమణ చేయుచున్న శ్రీ కాసా వీర కోట మారియ్య గారి ని సన్మానించిన పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి గారు

29 జూన్ 2019 శనివారం మధ్యాహ్నం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెంటపాడు మండలం అల్లంపురం గ్రామంలో స్థానిక జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయులు గా పదవీ విరమణ చేయుచున్న శ్రీ కాసా వీర కోట మారియ్య దంపతులను సన్మానించిన పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి గారు. ఈ కార్యక్రమము లో సభ్యులు మరియు సభ్యేతరులు పాల్గొన్నారు.

29 జూన్ 2019 శనివారం మధ్యాహ్నం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెంటపాడు మండలం అల్లంపురం గ్రామంలో స్థానిక జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ప్రధానోపాధ్యాయులు గా పదవీ విరమణ చేయుచున్న శ్రీ కాసా వీర కోట మారియ్య దంపతులను సన్మానించిన పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి గారు. ఈ కార్యక్రమము లో సభ్యులు మరియు సభ్యేతరులు పాల్గొన్నారు.

https://drive.google.com/file/d/1jBbT5Yf9DpclKENw7eY6hLTH-8xl-7I1/view?usp=sharing

You may also like...