20 నవంబర్ 2021 – పధ్నాల్గవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

అత్తిలి, ఉరదాళ్ళపాలెం, కొమర్రు, స్కిన్నెరపురం, ఎస్.కొండేపాడు, గుమ్మంపాడు, వరిఘేడు, తిరుపతిపురం, బల్లిపాడు

You may also like...