సాహిత్య సదస్సు – 47 | Webinar on Literature – 47: 21st November 2021

బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – యోగ నిర్ణయము – 4

సాహిత్య కర్త : కీర్తిశేషులు శ్రీ నేరెళ్ళ కృష్ణ మూర్తి, రాజమండ్రి

యాంకర్ : శ్రీ యర్రంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు, బల్లిపాడు

You may also like...