29 నవంబర్ 2023 – పధ్నాల్గవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : అత్తిలి, ఉరదాళ్ళపాలెం, కోమర్రు, ఎస్.కొందేపాడు, గుమ్మంపాడు, తిరుపతిపురం, వరిగేడు, బల్లిపాడు

You may also like...