13 నవంబర్ 2022 – పదిహేనవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : అత్తిలి, ఉరదాళ్ళపాలెం, కొమర్రు, స్కిన్నెరపురం, ఎస్.కొండేపాడు, గుమ్మంపాడు, తిరుపతిపురం, బల్లిపాడు

You may also like...