సాహిత్య సదస్సు – 45 | Webinar on Literature – 45: 07th November 2021

 బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – యోగ నిర్ణయము – 2

సాహిత్య కర్త : కీర్తిశేషులు శ్రీ నేరెళ్ళ కృష్ణ మూర్తి, రాజమండ్రి

యాంకర్ : శ్రీ యర్రంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు, బల్లిపాడు

You may also like...