సాహిత్య సదస్సు – 79 | Webinar on Literature – 79 : 31st July 2022

సాహిత్య సదస్సు – 79

అంశము :  సంస్కరణోద్యమ సాహిత్యకారుడు మౌల్వి ఉమర్ ఆలీషా – 1
సాహిత్య కర్త : శ్రీ ఓలేటి వెంకట సత్య రామావతారం గారు, హైదరాబాద్
యాంకర్ : శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...