సాహిత్య సదస్సు – 60 | Webinar on Literature – 60: 20th February 2022

సాహిత్య సదస్సు – 60 

అంశము :  బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – మహాజ్ఞాన ధ్యాన సమాధి లక్షణము -2
సాహిత్య కర్త : కీర్తిశేషులు శ్రీ నేరెళ్ళ కృష్ణ మూర్తి, రాజమండ్రి
యాంకర్ : శ్రీ యర్రంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు, బల్లిపాడు

You may also like...