సాహిత్య సదస్సు – 67 | Webinar on Literature – 67: 10th April 2022

సాహిత్య సదస్సు – 67

అంశము :  ఖండ కావ్యము – జగత్ప్రవృత్తి – కావ్య ఖండిక
సాహిత్య కర్త : శ్రీ అయ్యగారి శ్రీనివాసరావు, పూసపాటి రేగ, విజయనగరం జిల్లా
యాంకర్ : శ్రీమతి ఉమా ముకుంద, కాకినాడ

You may also like...