అంతర్జాల (ఆన్లైన్) లో “తాత్విక బాలవికాస్” 2020 వేసవి శిక్షణా శిబిరం ‘మే నెల 1 వ తేది నుండి 06 వ తేది’ వరకు నిర్వహించబడును

‘Only in Online’ “Tatvika Bala Vikas 2020” program is going to be conducted from May 1st to May 6th 2020  

‘అంతర్జాల (ఆన్లైన్)’

“తాత్విక బాలవికాస్” 2020 వేసవి శిక్షణా శిబిరం ‘మే నెల 1 వ తేది నుండి 06 వ తేది’ వరకు లో నిర్వహించబడును

గమనిక:
ఈ కార్యక్రమం అంతర్జాల (ఆన్లైన్) లో మాత్రమే నిర్వహించబడును

 

You may also like...