ఆహ్వానం – 28 సెప్టెంబర్ 2019 శనివారం మస్కట్ నగరంలో విశ్వమత ఆధ్యాత్మిక సభ జరుగును

ఆహ్వానం – 28 సెప్టెంబర్ 2019 శనివారం సాయంత్రం 6 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు మస్కట్ నగరంలో విశ్వమత ఆధ్యాత్మిక సభ జరుగును.

Invitation – On 28th September 2019 evening from 6 PM to 9 PM the International Meeting is going to be conducted in Muscat

Contact Details:
1. శ్రీ కడించర్ల అనిల్ కుమార్: +968 99899451
2. శ్రీ దిడ్డి సూర్యకుమార్         : +968 94827179
3. శ్రీ కొత్తూరు చిన్నారావు       : +968 99345461
 

You may also like...