Rajamahendravaram Sabha 9th April 2017

Sathguru Dr.Umar Alishas has inaugurated re-constructed Sri Mohiddin Badsha Satguru varyula Mandiram and Chalivendram at Rajahmundry Ashram on 9th April 2017.

Video

Attendence of disciples at Rajamahendravaram Sabha

Re construction  of Sri Mohiddin Badsha Satguru varyula Mandiram at Raja Mahendravaram 9-4-2017

Speech delevered by Sri Nataraj Hyderabad

Raja Mahendravaram Sabha

Raja Mahendravaram Sabha

Raja Mahendravaram Sabha

Inaguration of Sri Mohiddin Basha Satguruvaryulu Mandiram

Memento to Mr Nataraj venkatalaxmi Hyderabad

Speech Delevered by Satguru Dr.Umar Alisha

You may also like...