శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర ఉగాది సభ (06-ఏప్రిల్-2019 తెలుగు నూతన సంవత్సరం)

Vikari Nama Samvatsara Ugadi Subhakankshalu

                 

Live from Pithapuram New Ashram premises  9:00 am IST, 6-April-2019

Jyothi Prajwalana by Sathguru Dr. Umar Alisha

Jyothi Prajwalana by Sathguru Dr. Umar Alisha

 

Summary of Sabha

Print media coverage

06-04-2019 Kostha samayam news paper

                              06-04-2019 Yerra Bata news paper

06-04-2019 Aandhra Jyothi News paper

7-04-2019 Eenadu  News paper

7-04-2019 Sakshi News paper

  

7-04-2019 Samacharam News paper

Electronic media coverage

 

6-04-2019 SDV News media coverage

You may also like...