విజయనగరం శాఖ వీక్లీ ఆరాధన కార్యక్రమాలు జనవరి 31న పాకలపటి సరస్వతి గారి ఇంటిలో జరిగినది

ది. 31.01.2019 న విజయనగరం శాఖ వీక్లీ ఆరాధన కార్యక్రమాలు పాకలపటి సరస్వతి గారి ఇంటిలో జరిగినది.
పీఠం సభ్యులు సీతా రామ రాజు, సరస్వతి పాకాల పాటి, సత్యవతి పాకాల పాటి, విజయ, ఆషా, అనిల్, ఉమా మహేశ్వర రావు, కార్తికేయ వర్మ, సౌమ్య పాలుగొనినారు.

 

You may also like...