1 మే 2019 న “తాత్త్విక బాలవికాస్” 2019 వేసవి శిక్షణా శిబిరం శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠము నూతన ఆశ్రమప్రాంగణములో ప్రారంభమైనది

తాత్త్విక బాలవికాస్ 2019 వేసవి శిక్షణా శిబిరాన్ని ప్రారంభించిన జాయింట్ కలెక్టర్ శ్రీ సి.హెచ్. సత్తిబాబు గారు

03-TatvikaBalaVikas-Started-01052019

04-TatvikaBalaVikas-Started-01052019

05-TatvikaBalaVikas-Started-01052019

06-TatvikaBalaVikas-Started-01052019

You may also like...