ది.01 అక్టోబర్ 2019 మంగళవారం సూరారం కాలనీ, హైదరాబాద్ లో శ్రీ కుమారి గారి స్వగృహంలో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.01 అక్టోబర్ 2019 మంగళవారం సూరారం కాలనీ, హైదరాబాద్ లో శ్రీ కుమారి గారి స్వగృహంలో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమములో 14 మంది పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

 

You may also like...