31 జులై 2019 తేదీన పరబ్రహ్మ శ్రీ మొహిద్దిన్ బాద్షా సద్గురువర్యుల మహా నిర్వాణము సందర్భమున కాకినాడ ఆశ్రమములో ఆరాధనా కార్యక్రమము నిర్వహించబడినది

పరబ్రహ్మ శ్రీ మొహిద్దిన్ బాద్షా సద్గురువర్యుల మహా నిర్వాణము సందర్భమున కాకినాడ ఆశ్రమములో 31 జులై 2019 తేదీ బుధవారం ఆరాధనా కార్యక్రమము నిర్వహించబడినది. ఈ కార్యక్రమములో సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

31 జులై 2019 తేదీన పరబ్రహ్మ శ్రీ మొహిద్దిన్ బాద్షా సద్గురువర్యుల మహా నిర్వాణము సందర్భమున కాకినాడ ఆశ్రమములో ఆరాధనా కార్యక్రమము నిర్వహించబడినది

ప్రసాదాలు తయారు చేస్తున్న కార్యకర్తలు

https://drive.google.com/open?id=1kR1EBJxStrt7XAWxAsJhTnBxCA8X8mG9

https://drive.google.com/open?id=1LDfKKa0YaGQ98Ub9lgF8OazWZIsXx-Ny

You may also like...