ది.01 అక్టోబర్ 2019 మంగళవారం మధ్యాహ్నం తేటగుంట, తుని మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పీఠం శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.01 అక్టోబర్ 2019 మంగళవారం మధ్యాహ్నం తేటగుంట, తుని మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పీఠం శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది.

ది.01 అక్టోబర్ 2019 మంగళవారం మధ్యాహ్నం తేటగుంట, తుని మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పీఠం శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

You may also like...