ది.05 అక్టోబర్ 2019 శనివారం ఉదయం కొత్త వీధి, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ కె. పద్మావతి గారి కుమారుడు శ్రీ మణికంఠ గారి స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.05 అక్టోబర్ 2019 శనివారం ఉదయం కొత్త వీధి, తుని పట్టణం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ కె. పద్మావతి గారి కుమారుడు శ్రీ మణికంఠ గారి స్వగృహం లో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

నిర్వాహకులు: శ్రీ అబ్బిరెడ్డి అప్పన్న రెడ్డి దంపతులు

You may also like...